Cảm âm Tình Anh – Đình Dũng – Nhiều tone Bản Chuẩn kèm lời bài hát

Cảm âm Tình Anh – Đình Dũng – Bản Chuẩn kèm lời bài hát

Tình Anh là một bản nhạc trẻ nhẹ nhàng và sâu lắng

Những bài cảm âm của dòng nhạc trẻ được yêu thích nhất.

Cảm âm bài Tình Anh tone thấp thổi từ Mi.

Thuyền xa sông
Mi la la
Thuyền tìm ra biển lớn
Mi mi do2 re2 mi2
Theo tiếng gọi
Mi2 mi2 re2
Ngàn con sóng khơi xa
La re2 mi2 mi2 mi2
Thuyền có hay
La mi2 re2
Sông lặng lòng yên ả
Do2 la la sol mi
Vẫn đợi thuyền
Sol re mi
Nhớ bến sẽ quay về
Si do2 re2 si la

Ngày em đi
Mi la la
Để mình anh đứng đó
Mi mi do2 re2 mi2
Em có hay
Mi2 mi2 re2
Lòng anh mãi thương em
La re2 fa2 mi2 mi2
Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ
La mi2 re2 do2 la sol la mi
Rơi vì người đi mãi không về
Sol re mi si re2 si la

Có phải em là con thuyền nhỏ kia
Sol2 mi2 sol2 mi2 sol2 mi2 re2-la2
Bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã
Re2 re2 sol2 mi2 sol2 do2 la la mi2
Có phải em vội quên đi tất cả
Mi2 do2 re2 sol la la si mi
Ngày sông thuyền
La la mi
Thủy chung một bến đò
Do2 re2 do2 re2 la

Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp
Sol2 la2 sol2 mi2 sol2 sol2 mi2-sol2 la2
Có biết bao
la2 do3 sol2
Con thuyền phải lênh đênh
do2 la la mi2 mi2
Về bên anh không ồn ào sóng cả
La2 re2 re2 do2 la la si mi
Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh
Sol sol sol sol mi mi mi la

Thuyền xa sông
Mi la la
Thuyền tìm ra biển lớn
Mi mi do2 re2 mi2
Theo tiếng gọi
Mi2 mi2 re2
Ngàn con sóng khơi xa
La re2 mi2 mi2 mi2
Thuyền có hay
La mi2 re2
Sông lặng lòng yên ả
Do2 la la sol mi
Vẫn đợi thuyền
Sol re mi
Nhớ bến sẽ quay về
Si do2 re2 si la

Ngày em đi
Mi la la
Để mình anh đứng đó
Mi mi do2 re2 mi2
Em có hay
Mi2 mi2 re2
Lòng anh mãi thương em
La re2 fa2 mi2 mi2
Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ
La mi2 re2 do2 la sol la mi
Rơi vì người đi mãi không về
Sol re mi si re2 si la

Có phải em là con thuyền nhỏ kia
Sol2 mi2 sol2 mi2 sol2 mi2 re2-mi2-la2
Bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã
Re2 re2 sol2 mi2 sol2 do2 la la mi2
Có phải em vội quên đi tất cả
Mi2 do2 re2 sol la la si mi
Ngày sông thuyền
La la mi
Thủy chung một bến đò
Do2 re2 do2 re2 la

Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp
Sol2 la2 sol2 mi2 sol2 sol2 mi2-sol2 la2
Có biết bao
la2 do3 sol2
Con thuyền phải lênh đênh
do2 la la mi2 mi2
Về bên anh không ồn ào sóng cả
La re2 re2 do2 la la si mi
Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh
Sol sol sol sol mi mi mi la

Có phải em là con thuyền nhỏ kia
Sol2 mi2 sol2 mi2 sol2 mi2 re2-la2
Bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã
Re2 re2 sol2 mi2 sol2 do2 la la mi2
Có phải em vội quên đi tất cả
Mi2 do2 re2 sol la la si mi
Ngày sông thuyền
La la mi
Thủy chung một bến đò
Do2 re2 do2 re2 la

Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp
Sol2 la2 sol2 mi2 sol2 sol2 mi2-sol2 la2
Có biết bao
la2 do3 sol2
Con thuyền phải lênh đênh
do2 la la mi2 mi2
Về bên anh không ồn ào sóng cả
La re2 re2 do2 la la si mi
Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh
Sol sol sol sol mi mi mi la

Về bên anh không ồn ào sóng cả
La re2 re2 do2 la la si mi
Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh
Sol sol sol sol mi mi mi la

Cảm âm Tình Anh – Đình Dũng tone cao thổi từ La.

THUYỀN XA SônG
La Re2 Re2
THUYỀN TÌM Ra BIỂN LỚN
La La Fa2 Sol2 La2
THEo TIẾNG GỌI
La2 La2 Sol2
NGÀN COn SÓNG KHƠI XA
Re2 Sol2 La2 La2 La2
THUYỀN CÓ HAY
Re2 La2 Sol2
SônG LẶNG LÒNG YÊn Ả
Fa2 Re2 Re2 Do2 La
VẪN ĐỢI THUYỀN
Do2 Sol La
NHỚ BẾN SẼ QUAY VỀ
Mi2 Fa2 Sol2 Mi2 Re2

NGÀY Em Đi
La Re2 Re2
ĐỂ MÌNH AnH ĐỨNG ĐÓ
La La Fa2 Sol2 La2
Em CÓ HAY
La2 La2 Sol2
LÒNG AnH MÃI THƯƠNG Em
Re2 Sol2 La#2 La2 La2
ĐỪNG CÁCH XA CHO La BUỒN ĐẪM LỆ
Re2 La2 Sol2 Fa2 Re2 Do2 Re2 La
RƠI VÌ NGƯỜI Đi MÃI KHÔnG VỀ
Do2 Sol La Mi2 Sol2 Mi2 Re2

CÓ PHẢI Em LÀ COn THUYỀN NHỎ KIa
Do3 La2 Do3 La2 Do3 La2 Sol2-Re3
BỎ MẶC AnH DÒNG SônG TRôi BUỒN BÃ
Sol2 Sol2 Do3 La2 Do3 Fa2 Re2 Re2 La2
CÓ PHẢI Em VỘI QUÊn Đi TẤT CẢ
La2 Fa2 Sol2 Do2 Re2 Re2 Mi2 La
NGÀY SônG THUYỀN
Re2 Re2 La
THỦY CHUNG MỘT BẾN ĐÒ
Fa2 Sol2 Fa2 Sol2 Re2

Em BIẾT CHĂNG NGOÀI KHƠI XA BÃO TÁP
Do3 Re3 Do3 La2 Do3 Do3 La2-Do3 Re3
CÓ BIẾT BAo
Re3 Fa3 Do3
COn THUYỀN PHẢI LênH ĐênH
Fa2 Re2 Re2 La2 La2
VỀ BÊn AnH KHÔnG ỒN ÀO SÓNG CẢ
Re3 Sol2 Sol2 Fa2 Re2 Re2 Mi2 La
CHỈ HIỀN HOÀ YÊn Ả NẶNG TÌNH AnH
Do2 Do2 Do2 Do2 La La La Re2

THUYỀN XA SônG
La Re2 Re2
THUYỀN TÌM Ra BIỂN LỚN
La La Fa2 Sol2 La2
THEo TIẾNG GỌI
La2 La2 Sol2
NGÀN COn SÓNG KHƠI XA
Re2 Sol2 La2 La2 La2
THUYỀN CÓ HAY
Re2 La2 Sol2
SônG LẶNG LÒNG YÊn Ả
Fa2 Re2 Re2 Do2 La
VẪN ĐỢI THUYỀN
Do2 Sol La
NHỚ BẾN SẼ QUAY VỀ
Mi2 Fa2 Sol2 Mi2 Re2

NGÀY Em Đi
La Re2 Re2
ĐỂ MÌNH AnH ĐỨNG ĐÓ
La La Fa2 Sol2 La2
Em CÓ HAY
La2 La2 Sol2
LÒNG AnH MÃI THƯƠNG Em
Re2 Sol2 La#2 La2 La2
ĐỪNG CÁCH XA CHO La BUỒN ĐẪM LỆ
Re2 La2 Sol2 Fa2 Re2 Do2 Re2 La
RƠI VÌ NGƯỜI Đi MÃI KHÔnG VỀ
Do2 Sol La Mi2 Sol2 Mi2 Re2

CÓ PHẢI Em LÀ COn THUYỀN NHỎ KIa
Do3 La2 Do3 La2 Do3 La2 Sol2-La2-Re3
BỎ MẶC AnH DÒNG SônG TRôi BUỒN BÃ
Sol2 Sol2 Do3 La2 Do3 Fa2 Re2 Re2 La2
CÓ PHẢI Em VỘI QUÊn Đi TẤT CẢ
La2 Fa2 Sol2 Do2 Re2 Re2 Mi2 La
NGÀY SônG THUYỀN
Re2 Re2 La
THỦY CHUNG MỘT BẾN ĐÒ
Fa2 Sol2 Fa2 Sol2 Re2

Em BIẾT CHĂNG NGOÀI KHƠI XA BÃO TÁP
Do3 Re3 Do3 La2 Do3 Do3 La2-Do3 Re3
CÓ BIẾT BAo
Re3 Fa3 Do3
COn THUYỀN PHẢI LênH ĐênH
Fa2 Re2 Re2 La2 La2
VỀ BÊn AnH KHÔnG ỒN ÀO SÓNG CẢ
Re2 Sol2 Sol2 Fa2 Re2 Re2 Mi2 La
CHỈ HIỀN HOÀ YÊn Ả NẶNG TÌNH AnH
Do2 Do2 Do2 Do2 La La La Re2

CÓ PHẢI Em LÀ COn THUYỀN NHỎ KIa
Do3 La2 Do3 La2 Do3 La2 Sol2-Re3
BỎ MẶC AnH DÒNG SônG TRôi BUỒN BÃ
Sol2 Sol2 Do3 La2 Do3 Fa2 Re2 Re2 La2
CÓ PHẢI Em VỘI QUÊn Đi TẤT CẢ
La2 Fa2 Sol2 Do2 Re2 Re2 Mi2 La
NGÀY SônG THUYỀN
Re2 Re2 La
THỦY CHUNG MỘT BẾN ĐÒ
Fa2 Sol2 Fa2 Sol2 Re2

Em BIẾT CHĂNG NGOÀI KHƠI XA BÃO TÁP
Do3 Re3 Do3 La2 Do3 Do3 La2-Do3 Re3
CÓ BIẾT BAo
Re3 Fa3 Do3
COn THUYỀN PHẢI LênH ĐênH
Fa2 Re2 Re2 La2 La2
VỀ BÊn AnH KHÔnG ỒN ÀO SÓNG CẢ
Re2 Sol2 Sol2 Fa2 Re2 Re2 Mi2 La
CHỈ HIỀN HOÀ YÊn Ả NẶNG TÌNH AnH
Do2 Do2 Do2 Do2 La La La Re2

VỀ BÊn AnH KHÔnG ỒN ÀO SÓNG CẢ
Re2 Sol2 Sol2 Fa2 Re2 Re2 Mi2 La
CHỈ HIỀN HOÀ YÊn Ả NẶNG TÌNH AnH
Do2 Do2 Do2 Do2 La La La Re2

Như vậy hocthoisao.net vừa chia sẽ các bạn bản cảm âm bài Tình Anh của Đình Dũng được dịch ra 2 tone khác nhau. Chúc các bạn thổi sáo tốt.

Mua sáo ủng hộ shop tại saotruclangtu.com và để lại bình luận nếu có sai sót ạ!

Bình luận FB

SIÊU KHUYẾN MÃI – MUA 1 SÁO TẶNG 2 SÁO – MUA TIÊU TẶNG SÁO – MUA SÁO TẶNG TIÊU – GIẢM ĐẾN 40%

Xem chi tiết khuyến mãi TẠI ĐÂY

mua sao truc
Click để mua tiêu sáo các loại

Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!


Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!

Video hướng dẫn thổi sáo – Nhiều video nhé, next để sang bài tiếp theo

về Lãng Tử Sáo

Mình là Lãng Tử Sáo chủ shop sáo trúc Lãng Tử và cũng là ADmin của rất nhiều trang web về sáo như tieusao.net, kenhtieusao.com, saotruc.net, cachthoisao.com, hocthoisao.com. Vậy các bạn hoàn toàn yên tâm nếu lựa chọn mua sáo của shop mình nhé! Nếu cần tư vấn về sáo các bạn cứ hỏi, mình sẳn sàng trả lời. Nếu có góp ý, hãy để lại bình luận.

Check Also

Cảm âm Bức Bình Phong – Trịnh Thăng Bình – Bản Chuẩn nhiều tone

Post Views: 500 Cảm âm Bức Bình Phong – Một bản nhạc hot mới ra …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điền Captcha *