Cảm âm Đom Đóm – Jack – J97 – Virus Bản Chuẩn Nhất Nhiều Tone

Cảm âm Đom Đóm – Jack là bản cảm âm được dịch ra nhiều tone khác nhau, soạn cho anh em chơi sáo.

Cảm âm sáo trúc Đom đóm bản full kèm lời bài hát.

Cảm âm Đóm Đóm thổi từ Do2. Điệp khúc sẽ bắt đầu từ Sol2.

Bản cảm âm này được thầy Hoàng Anh sử dụng. không có thăng giáng.

Những bài cảm âm của dòng nhạc trẻ được yêu thích nhất.

Lời 1:
Người giờ còn đây không? Thuyền này còn liệu sang sông?
Do2 Do2 Do2 Re2 Re2, sol sol sol Do2 Re2 Do2-Re2

Buổi chiều dài mênh mông, lòng người giờ hòa hay đông
Do2 Do2 Do2 Re2 Re2-sol, sol sol sol Do2 Re2 Mi2 la Do2-Re2 Do2

Hồng mắt em cả bầu trời đỏ hoen
la sol sol Do2 Re2 Do2

Ta như đứa trẻ ngây thơ, quên đi tháng ngày ngu ngơ
sol sol sol mi fa sol, sol sol sol mi fa sol

Người là ngàn mây bay, mình là giọt sầu chia tay
Do2 Do2 Do2 Re2 Do2-Re2, sol sol sol Do2 Re2 Do2-Re2 Do2

Người cạn bầu không say, còn mình giãi bày trong đây
Do2 Do2 Do2 Re2 Do2-Re2, sol sol sol Do2 Re2 Re2-Mi2

Này gió ơi, đừng vội vàng, lắng nghe được không?
la Do2 Re2 Do2, sol sol sol Do2 Re2 Do2, la-sol Do2

Điệp Khúc
Gió ơi xin đừng lấy em đi
Sol2 Mi2-Re2 Do2 la-sol Sol2 Mi2 Re2

Hãy mang em về chốn xuân thì
Sol2 Mi2-Re2 Do2 la-sol Sol2 Mi2-Re2 Do2

Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh
la la la la la Mi2 Re2

Ngày nào còn trò chuyện vớ anh
sol sol sol sol sol Mi2 Re2 Mi2

Em nói em thương anh mà
Sol2 Mi2 Re Do2 la

Nói em yêu em mà
Sol2 Mi2 Re2 Do2 la

Cớ sao ta lại hóa chia xa
la-Sol Mi2-Re2 Do2 la-sol Sol2 Mi2 Re2

Đóa phong lan lặng lẽ mơ màng
Sol2 Mi2-Re2 Do2 la-sol Sol2 Mi2-Re2 Do2

Nàng dịu dàng tựa đèn phố Vinh
la la la la la Mi2 Re2

Đẹp rạng ngời chẳng cần cố Xinh, hư ư ư ư ư
sol sol sol sol sol Mi2 Re2, Mi2 Re2 Do2 la Do2

Lời 2: .
Hạt ngọc rơi rớt trên mái nhà, sau luống cà, và thế là …
sol la Do2 Sol2 Re2 Mi2 sol. Re2 Mi2 sol, Re2 Mi2 sol

Xa nhau, xa nhau, thôi thì nỗi nhớ hà cớ gì người mang? Woo..
sol sol sol sol, sol fa mi sol mi sol fa mi sol

Bên nhau không lâu, như là người thấy tờ giấy này nghìn trang …
sol sol sol sol. sol fa mi sol mi sol fa mi sol

Vậy hãy để màu nắng phiêu du, phiêu du trên đỉnh đầu
sol sol sol Mi2 Re2 Re2, Do2 Do2 la sol sol

Và sẽ nói em nghe, em nghe, câu chuyện này là…
sol sol Mi2 Re2 Re2, Do2 Do2 la sol sol sol

Cả bầu trời vàng, đỏ, tím, xanh xanh
sol sol sol sol sol Mi2 Re2 Re2

Em luôn tồn tại ở trong trái tim anh
sol sol mi sol sol Re2 Do2 Do2

Thưở thiếu niên thời tay nắm tay, cành lá me vàng ôm đắm say
Do2 Do-Sol2 Mi2-Re2 Re2 , Mi2 Sol2 Mi2-Re2 Mi2, Do2 Do2-Sol Mi2-Re2 Re2, Mi2 Mi2-Sol2 Mi2 Re2

Nhẹ nhàng lá rơi, đọng lại vấn vương ven đường
Do2 Do2 Sol2 Mi2 Re2 Do2, Do2 Do2 Sol2 Mi2 Re2 Do2 ( la sol la Do2 Re2 Mi2 )

Cảm âm bài Đom Đóm – Jack – Virus thổi từ Sib.

Bản này thích hợp dùng cho sáo Dizi hơn vì có nốt Sib (La# = Sib).

NGƯỜI GIỜ CÒN ĐÂY KHÔnG? THUYỀN NÀY CÒN LiỆU SanG SônG?
La# La# La# Do2 Do2, Fa Fa Fa La# Do2 La#-Do2

BUỔI CHIỀU DÀI MênH MônG, LÒNG NGƯỜI GIỜ HÒA HAY ĐônG
La# La# La# Do2 Do2-Fa, Fa Fa Fa La# Do2 Re2 Sol La#-Do2 La#

HỒNG MẮT Em CẢ BẦU TRỜI ĐỎ HOen
Sol Fa Fa La# Do2 La#

TA NHƯ ĐỨA TRẺ NGÂY THƠ, QUÊn Đi THÁNG NGÀY NGU NGƠ
Fa Fa Fa Re Re# Fa, Fa Fa Fa Re Re# Fa

NGƯỜI LÀ NGÀN MÂY BAY, MÌNH LÀ GIỌT SẦU CHIa TAY
La# La# La# Do2 La#-Do2, Fa Fa Fa La# Do2 La#-Do2 La#

NGƯỜI CẠN BẦU KHÔnG SaY, CÒN MÌNH GIÃI BÀY TRonG ĐÂY
La# La# La# Do2 La#-Do2, Fa Fa Fa La# Do2 Do2-Re2

NÀY GIÓ ƠI, ĐỪNG VỘI VÀNG, LẮNG NGHE ĐƯỢC KHÔnG?
Sol La# Do2 La#, Fa Fa Fa La# Do2 La#, Sol-Fa La#

ĐiỆP KHÚC
GIÓ ƠI XIn ĐỪNG LẤY Em Đi
Fa2 Re2-Do2 La# Sol-Fa Fa2 Re2 Do2

HÃY ManG Em VỀ CHỐN XUÂN THÌ
Fa2 Re2-Do2 La# Sol-Fa Fa2 Re2-Do2 La#

NGÀY NÀO CÒN BỒI HỒI TÓC XAnH
Sol Sol Sol Sol Sol Re2 Do2

NGÀY NÀO CÒN TRÒ CHUYỆN VỚ AnH
Fa Fa Fa Fa Fa Re2 Do2 Re2

Em NÓI Em THƯƠNG AnH MÀ
Fa2 Re2 Do La# Sol

NÓI Em YÊU Em MÀ
Fa2 Re2 Do2 La# Sol

CỚ Sao TA LẠI HÓA CHIa XA
Sol-Fa Re2-Do2 La# Sol-Fa Fa2 Re2 Do2

ĐÓA PHOnG Lan LẶNG LẼ MƠ MÀNG
Fa2 Re2-Do2 La# Sol-Fa Fa2 Re2-Do2 La#

NÀNG DỊU DÀNG TỰA ĐÈN PHỐ VInH
Sol Sol Sol Sol Sol Re2 Do2

ĐẸP RẠNG NGỜI CHẲNG CẦN CỐ XInH, HƯ Ư Ư Ư Ư
Fa Fa Fa Fa Fa Re2 Do2, Re2 Do2 La# Sol La#

LỜI 2: .
HẠT NGỌC RƠI RỚT TRên MÁI NHÀ, SaU LUỐNG CÀ, VÀ THẾ LÀ …
Fa Sol La# Fa2 Do2 Re2 Fa. Do2 Re2 Fa, Do2 Re2 Fa

XA NHAU, XA NHAU, THÔi THÌ NỖI NHỚ HÀ CỚ GÌ NGƯỜI ManG? WOo..
Fa Fa Fa Fa, Fa Re# Re Fa Re Fa Re# Re Fa

BÊn NHAU KHÔnG LÂU, NHƯ LÀ NGƯỜI THẤY TỜ GIẤY NÀY NGHÌN TRanG …
Fa Fa Fa Fa. Fa Re# Re Fa Re Fa Re# Re Fa

VẬY HÃY ĐỂ MÀU NẮNG PHIêU DU, PHIêU DU TRên ĐỈNH ĐẦU
Fa Fa Fa Re2 Do2 Do2, La# La# Sol Fa Fa

VÀ SẼ NÓI Em NGHE, Em NGHE, CÂU CHUYỆN NÀY LÀ…
Fa Fa Re2 Do2 Do2, La# La# Sol Fa Fa Fa

CẢ BẦU TRỜI VÀNG, ĐỎ, TÍM, XAnH XAnH
Fa Fa Fa Fa Fa Re2 Do2 Do2

Em LUÔn TỒN TẠI Ở TRonG TRÁI TIm AnH
Fa Fa Re Fa Fa Do2 La# La#

THƯỞ THIẾU Niên THỜI TAY NẮM TAY, CÀNH LÁ Me VÀNG Ôm ĐẮM SaY
La# Do-Fa2 Re2-Do2 Do2 , Re2 Fa2 Re2-Do2 Re2, La# La#-Fa Re2-Do2 Do2, Re2 Re2-Fa2 Re2 Do2

NHẸ NHÀNG LÁ RƠI, ĐỌNG LẠI VẤN VƯƠNG VEn ĐƯỜNG
La# La# Fa2 Re2 Do2 La#, La# La# Fa2 Re2 Do2 La# ( Sol Fa Sol La# Do2 Re2 )

Cảm âm Đóm Đóm tone cao, thổi từ sol2.

Dùng khi nâng tone – đổi tone sáo – kết hợp với các tone thấp ở trên khi dùng bộ sáo cặp.

NGƯỜI GIỜ CÒN ĐÂY KHÔnG? THUYỀN NÀY CÒN LiỆU SanG SônG?
Sol2 Sol2 Sol2 La2 La2, Re2 Re2 Re2 Sol2 La2 Sol2-La2

BUỔI CHIỀU DÀI MênH MônG, LÒNG NGƯỜI GIỜ HÒA HAY ĐônG
Sol2 Sol2 Sol2 La2 La2-Re2, Re2 Re2 Re2 Sol2 La2 Si2 Mi2 Sol2-La2 Sol2

HỒNG MẮT Em CẢ BẦU TRỜI ĐỎ HOen
Mi2 Re2 Re2 Sol2 La2 Sol2

TA NHƯ ĐỨA TRẺ NGÂY THƠ, QUÊn Đi THÁNG NGÀY NGU NGƠ
Re2 Re2 Re2 Si Si# Re2, Re2 Re2 Re2 Si Si# Re2

NGƯỜI LÀ NGÀN MÂY BAY, MÌNH LÀ GIỌT SẦU CHIa TAY
Sol2 Sol2 Sol2 La2 Sol2-La2, Re2 Re2 Re2 Sol2 La2 Sol2-La2 Sol2

NGƯỜI CẠN BẦU KHÔnG SaY, CÒN MÌNH GIÃI BÀY TRonG ĐÂY
Sol2 Sol2 Sol2 La2 Sol2-La2, Re2 Re2 Re2 Sol2 La2 La2-Si2

NÀY GIÓ ƠI, ĐỪNG VỘI VÀNG, LẮNG NGHE ĐƯỢC KHÔnG?
Mi2 Sol2 La2 Sol2, Re2 Re2 Re2 Sol2 La2 Sol2, Mi2-Re2 Sol2

ĐiỆP KHÚC
GIÓ ƠI XIn ĐỪNG LẤY Em Đi
Re3 Si2-La2 Sol2 Mi2-Re2 Re3 Si2 La2

HÃY ManG Em VỀ CHỐN XUÂN THÌ
Re3 Si2-La2 Sol2 Mi2-Re2 Re3 Si2-La2 Sol2

NGÀY NÀO CÒN BỒI HỒI TÓC XAnH
Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Si2 La2

NGÀY NÀO CÒN TRÒ CHUYỆN VỚ AnH
Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Si2 La2 Si2

Em NÓI Em THƯƠNG AnH MÀ
Re3 Si2 La Sol2 Mi2

NÓI Em YÊU Em MÀ
Re3 Si2 La2 Sol2 Mi2

CỚ Sao TA LẠI HÓA CHIa XA
Mi2-Re2 Si2-La2 Sol2 Mi2-Re2 Re3 Si2 La2

ĐÓA PHOnG Lan LẶNG LẼ MƠ MÀNG
Re3 Si2-La2 Sol2 Mi2-Re2 Re3 Si2-La2 Sol2

NÀNG DỊU DÀNG TỰA ĐÈN PHỐ VInH
Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Mi2 Si2 La2

ĐẸP RẠNG NGỜI CHẲNG CẦN CỐ XInH, HƯ Ư Ư Ư Ư
Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Si2 La2, Si2 La2 Sol2 Mi2 Sol2

LỜI 2: .
HẠT NGỌC RƠI RỚT TRên MÁI NHÀ, SaU LUỐNG CÀ, VÀ THẾ LÀ …
Re2 Mi2 Sol2 Re3 La2 Si2 Re2. La2 Si2 Re2, La2 Si2 Re2

XA NHAU, XA NHAU, THÔi THÌ NỖI NHỚ HÀ CỚ GÌ NGƯỜI ManG? WOo..
Re2 Re2 Re2 Re2, Re2 Si# Si Re2 Si Re2 Si# Si Re2

BÊn NHAU KHÔnG LÂU, NHƯ LÀ NGƯỜI THẤY TỜ GIẤY NÀY NGHÌN TRanG …
Re2 Re2 Re2 Re2. Re2 Si# Si Re2 Si Re2 Si# Si Re2

VẬY HÃY ĐỂ MÀU NẮNG PHIêU DU, PHIêU DU TRên ĐỈNH ĐẦU
Re2 Re2 Re2 Si2 La2 La2, Sol2 Sol2 Mi2 Re2 Re2

VÀ SẼ NÓI Em NGHE, Em NGHE, CÂU CHUYỆN NÀY LÀ…
Re2 Re2 Si2 La2 La2, Sol2 Sol2 Mi2 Re2 Re2 Re2

CẢ BẦU TRỜI VÀNG, ĐỎ, TÍM, XAnH XAnH
Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Si2 La2 La2

Em LUÔn TỒN TẠI Ở TRonG TRÁI TIm AnH
Re2 Re2 Si Re2 Re2 La2 Sol2 Sol2

THƯỞ THIẾU Niên THỜI TAY NẮM TAY, CÀNH LÁ Me VÀNG Ôm ĐẮM SaY
Sol2 Sol-Re3 Si2-La2 La2 , Si2 Re3 Si2-La2 Si2, Sol2 Sol2-Re2 Si2-La2 La2, Si2 Si2-Re3 Si2 La2

NHẸ NHÀNG LÁ RƠI, ĐỌNG LẠI VẤN VƯƠNG VEn ĐƯỜNG
Sol2 Sol2 Re3 Si2 La2 Sol2, Sol2 Sol2 Re3 Si2 La2 Sol2 ( Mi2 Re2 Mi2 Sol2 La2 Si2 )

Bản cảm âm sáo trúc Đom Đóm tone cao thổi từ Fa2.

Có thể dùng trong trường hợp đổi tone sáo để thổi bè hoặc lên tone

NGƯỜI GIỜ CÒN ĐÂY KHÔnG? THUYỀN NÀY CÒN LiỆU SanG SônG?
Fa2 Fa2 Fa2 Sol2 Sol2, Do2 Do2 Do2 Fa2 Sol2 Fa2-Sol2

BUỔI CHIỀU DÀI MênH MônG, LÒNG NGƯỜI GIỜ HÒA HAY ĐônG
Fa2 Fa2 Fa2 Sol2 Sol2-Do2, Do2 Do2 Do2 Fa2 Sol2 La2 Re2 Fa2-Sol2 Fa2

HỒNG MẮT Em CẢ BẦU TRỜI ĐỎ HOen
Re2 Do2 Do2 Fa2 Sol2 Fa2

TA NHƯ ĐỨA TRẺ NGÂY THƠ, QUÊn Đi THÁNG NGÀY NGU NGƠ
Do2 Do2 Do2 La La# Do2, Do2 Do2 Do2 La La# Do2

NGƯỜI LÀ NGÀN MÂY BAY, MÌNH LÀ GIỌT SẦU CHIa TAY
Fa2 Fa2 Fa2 Sol2 Fa2-Sol2, Do2 Do2 Do2 Fa2 Sol2 Fa2-Sol2 Fa2

NGƯỜI CẠN BẦU KHÔnG SaY, CÒN MÌNH GIÃI BÀY TRonG ĐÂY
Fa2 Fa2 Fa2 Sol2 Fa2-Sol2, Do2 Do2 Do2 Fa2 Sol2 Sol2-La2

NÀY GIÓ ƠI, ĐỪNG VỘI VÀNG, LẮNG NGHE ĐƯỢC KHÔnG?
Re2 Fa2 Sol2 Fa2, Do2 Do2 Do2 Fa2 Sol2 Fa2, Re2-Do2 Fa2

ĐiỆP KHÚC
GIÓ ƠI XIn ĐỪNG LẤY Em Đi
Do3 La2-Sol2 Fa2 Re2-Do2 Do3 La2 Sol2

HÃY ManG Em VỀ CHỐN XUÂN THÌ
Do3 La2-Sol2 Fa2 Re2-Do2 Do3 La2-Sol2 Fa2

NGÀY NÀO CÒN BỒI HỒI TÓC XAnH
Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 La2 Sol2

NGÀY NÀO CÒN TRÒ CHUYỆN VỚ AnH
Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 La2 Sol2 La2

Em NÓI Em THƯƠNG AnH MÀ
Do3 La2 Sol Fa2 Re2

NÓI Em YÊU Em MÀ
Do3 La2 Sol2 Fa2 Re2

CỚ Sao TA LẠI HÓA CHIa XA
Re2-Do2 La2-Sol2 Fa2 Re2-Do2 Do3 La2 Sol2

ĐÓA PHOnG Lan LẶNG LẼ MƠ MÀNG
Do3 La2-Sol2 Fa2 Re2-Do2 Do3 La2-Sol2 Fa2

NÀNG DỊU DÀNG TỰA ĐÈN PHỐ VInH
Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 La2 Sol2

ĐẸP RẠNG NGỜI CHẲNG CẦN CỐ XInH, HƯ Ư Ư Ư Ư
Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 La2 Sol2, La2 Sol2 Fa2 Re2 Fa2

LỜI 2: .
HẠT NGỌC RƠI RỚT TRên MÁI NHÀ, SaU LUỐNG CÀ, VÀ THẾ LÀ …
Do2 Re2 Fa2 Do3 Sol2 La2 Do2. Sol2 La2 Do2, Sol2 La2 Do2

XA NHAU, XA NHAU, THÔi THÌ NỖI NHỚ HÀ CỚ GÌ NGƯỜI ManG? WOo..
Do2 Do2 Do2 Do2, Do2 La# La Do2 La Do2 La# La Do2

BÊn NHAU KHÔnG LÂU, NHƯ LÀ NGƯỜI THẤY TỜ GIẤY NÀY NGHÌN TRanG …
Do2 Do2 Do2 Do2. Do2 La# La Do2 La Do2 La# La Do2

VẬY HÃY ĐỂ MÀU NẮNG PHIêU DU, PHIêU DU TRên ĐỈNH ĐẦU
Do2 Do2 Do2 La2 Sol2 Sol2, Fa2 Fa2 Re2 Do2 Do2

VÀ SẼ NÓI Em NGHE, Em NGHE, CÂU CHUYỆN NÀY LÀ…
Do2 Do2 La2 Sol2 Sol2, Fa2 Fa2 Re2 Do2 Do2 Do2

CẢ BẦU TRỜI VÀNG, ĐỎ, TÍM, XAnH XAnH
Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 La2 Sol2 Sol2

Em LUÔn TỒN TẠI Ở TRonG TRÁI TIm AnH
Do2 Do2 La Do2 Do2 Sol2 Fa2 Fa2

THƯỞ THIẾU Niên THỜI TAY NẮM TAY, CÀNH LÁ Me VÀNG Ôm ĐẮM SaY
Fa2 Fa-Do3 La2-Sol2 Sol2 , La2 Do3 La2-Sol2 La2, Fa2 Fa2-Do2 La2-Sol2 Sol2, La2 La2-Do3 La2 Sol2

NHẸ NHÀNG LÁ RƠI, ĐỌNG LẠI VẤN VƯƠNG VEn ĐƯỜNG
Fa2 Fa2 Do3 La2 Sol2 Fa2, Fa2 Fa2 Do3 La2 Sol2 Fa2 ( Re2 Do2 Re2 Fa2 Sol2 La2)

Nếu các bạn chỉ chơi đoạn điệp khúc thì sẽ có thêm các bản cảm âm khác bằng cách hạ 1 quảng 8 cho 2 bản cảm âm đom đóm tone cao.

Bản cảm âm được chia sẽ và dịch bởi Hocthoisao.net. Chúc các bạn thổi sáo tốt.

Bình luận FB

SIÊU KHUYẾN MÃI – MUA 1 SÁO TẶNG 2 SÁO – MUA TIÊU TẶNG SÁO – MUA SÁO TẶNG TIÊU – GIẢM ĐẾN 40%

Xem chi tiết khuyến mãi TẠI ĐÂY

mua sao truc
Click để mua tiêu sáo các loại

Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!


Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!

Video hướng dẫn thổi sáo – Nhiều video nhé, next để sang bài tiếp theo

về Lãng Tử Sáo

Mình là Lãng Tử Sáo chủ shop sáo trúc Lãng Tử và cũng là ADmin của rất nhiều trang web về sáo như tieusao.net, kenhtieusao.com, saotruc.net, cachthoisao.com, hocthoisao.com. Vậy các bạn hoàn toàn yên tâm nếu lựa chọn mua sáo của shop mình nhé! Nếu cần tư vấn về sáo các bạn cứ hỏi, mình sẳn sàng trả lời. Nếu có góp ý, hãy để lại bình luận.

Check Also

Cảm âm Bức Bình Phong – Trịnh Thăng Bình – Bản Chuẩn nhiều tone

Post Views: 500 Cảm âm Bức Bình Phong – Một bản nhạc hot mới ra …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điền Captcha *