Cảm âm Có Chắc Yêu Là Đây – Sơn Tùng MTP – Bản Chuẩn Nhất kèm lời bài hát

Cám Âm Có Chắc Yêu Là Đây Bản đầy đủ, dịch sang nhiều tone. Có Chắc Yêu là Đây là một bản hit của Sơn Tùng MTP 2020.

Cảm âm bài Có Chắc Yêu Là Đây thổi từ Do2.

Thấp thoáng ánh mắt đôi môi mang theo hương mê say
Do2 Do2 Do2 Do2 la la la la sol fa-sol sol
Em cho anh tan trong miên man quên luôn đi đêm ngày
Do2 Do2 Do2 Do2 Do2 la la la la sol fa-sol fa
Chạm nhẹ vội vàng hai ba giây nhưng con tim đâu hay
re re re re Do2 Do2 Do2 la la sol fa sol sol
Bối rối khẽ lên ngôi yêu thương đong đầy thật đầy
Do2 Do2 Do2 la la sol sol sol fa fa fa

Những bài cảm âm của dòng nhạc trẻ được yêu thích nhất.

Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ
fa re fa sol la
Đó chỉ là giấc mơ
la la sol la sol

Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ
fa re fa sol la
Nhưng đang ngất ngây trong giấc mơ
la la la la sol la sol

Thật ngọt ngào êm dịu đắm chìm phút chốc viết tương tư gieo nên thơ
fa fa fa sib, la, Do2, fa, Do2 Do2 Do2 la la la-sol sol fa

Có câu ca trong gió hát ngân nga ru trời mây nhẹ nhàng đón ban mai ngang qua trao nụ cười
Do2 la la sol la, la sol sol, fa re fa, fa fa Do2 la la sol sol , sol fa fa

Nắng đua chen khoe sắc vui đùa giữa muôn ngàn hoa dịu dàng đến nhân gian âu yếm tâm hồn người
Do2 la la sol la, sol fa sol, fa re fa, fa fa Do2 la la sol la , sol fa fa

Hình như chính em
fa sol la sol
Cho anh mong chờ
fa fa fa re
Hình như chính em
fa sol la fa sol
Cho anh vấn vương
fa fa sol fa
Đừng thờ ơ xin hãy lắng nghe và giúp anh trả lời đôi điều còn băn khoăn
fa fa sol la sib la sol fa sib la sol fa Do2-sib-la, sib Do2 Do2

Điệp Khúc
Có chắc yêu là đây đây đây
La2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2, Fa2 Do2-Re2
Có chắc yêu là đây đây
La2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2
Có chắc yêu là đây đây đây
La2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Re2
Có chắc yêu là đây đây
La2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2
Em lang thang cả ngày trong tâm trí
Re2 Re2 Re2 Do2 Re2 Fa2 Fa2 La2
Đi không ngừng cả ngày trong tâm trí
Re2 Re2 Do2 Do2-Re2 Fa2 Fa2 La2
Si mê thêm cuồng quay
Fa2 Fa2 Fa2 Re2 Fa2, Fa2 , Re2
Ah uhhhhh
Re2 Do3, Re3 La2 Fa2
Có chắc yêu là đây
La2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2

Chắc gì nữa mà chắc
la sol la sol la
Sáng thì nhớ đêm trắng tương tư còn không yêu là gì?
la sol la sol la sol sol fa sol fa sol fa fa
Có chắc yêu là đây
La2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2
Rồi thắc gì nữa mà mắc
re la sol la sol la
Đến bên nắm tay nói ra ngay rồi mơ mộng thêm làm gì
la sol la sol la sol sol fa sol fa sol fa fa
Nhanh chân chạy mua một bó hoa
Do2 Do2 la Do2 la Do2 la
Thêm luôn một món quà
Do2 Do2 la Do2 la
Khuôn mặt tươi cười lên vô tư gạt đi âu lo mạnh mẽ nha
Do2 la Do2 la Do2 Do2 DO la Do2 DO DO la Do2 la
Và rồi bước ra…bước ra…bước ra…
la la Do2 sib, la sol, fa-sol fa.. sol

Có câu ca trong gió hát ngân nga ru trời mây nhẹ nhàng đón ban mai ngang qua trao nụ cười
Do2 la la sol la, la sol sol, fa re fa, fa fa Do2 la la sol sol , sol fa fa

Nắng đua chen khoe sắc vui đùa giữa muôn ngàn hoa dịu dàng đến nhân gian âu yếm tâm hồn người
Do2 la la sol la, sol fa sol, fa re fa, fa fa Do2 la la sol la , sol fa fa

Hình như chính em
fa sol la sol
Cho anh mong chờ
fa fa fa re
Hình như chính em
fa sol la fa sol
Cho anh vấn vương
fa fa sol fa
Đừng thờ ơ xin hãy lắng nghe và giúp anh trả lời đôi điều còn băn khoăn
fa fa sol la sib la sol fa sib la sol fa Do2-sib-la, sib Do2 Do2

Điệp Khúc : Cảm Âm Có Chắc Yêu Là Đây
Có chắc yêu là đây đây đây
La2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2, Fa2 Do2-Re2
Có chắc yêu là đây đây
La2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2
Có chắc yêu là đây đây đây
La2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Re2
Có chắc yêu là đây đây
La2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2
Em lang thang cả ngày trong tâm trí
Re2 Re2 Re2 Do2-Re2 Fa2 Fa2 La2
Đi không ngừng cả ngày trong tâm trí
Re2 Re2 Do2 Do2-Re2 Fa2 Fa2 La2
S.i mê thêm cuồng quay
Fa2 Fa2 Fa2 Re2 Fa2, Fa2 , Re2
Ah uhhhhh
Re2 Do3, Re3 La2 Fa2

Có chắc yêu là đây
La2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2, Fa2 Mi2 Fa2 Fa2
Có chắc yêu là đây
La2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2, Fa3 Mi3 Re3 Do3
Có chắc yêu là đây
La2 Fa2 Fa2 Fa2 Sib La2 Fa2 Fa2 Mi2 Fa2 Fa2 La2 Fa2
Please come to me, come to me, Please come to me
Re2 Fa2 Fa2 Fa2, Re2 Fa2 Fa2 Fa2 Fa2 Sib Do3..

Cảm Âm Sáo Trúc Có Chắc Yêu Là Đây thổi từ re2.

THẤP THOÁNG ÁNH MẮT Đôi Môi ManG THEo HƯƠNG Mê SaY
Re2 Re2 Re2 Re2 Si Si Si Si La Sol-La La
Em CHO AnH TAn TRonG Miên Man QUÊn LUÔn Đi Đêm NGÀY
Re2 Re2 Re2 Re2 Re2 Si Si Si Si La Sol-La Sol
CHẠM NHẸ VỘI VÀNG HAi BA GIÂY NHƯNG COn TIm ĐÂU HAY
Mi Mi Mi Mi Re2 Re2 Re2 Si Si La Sol La La
BỐI RỐI KHẼ Lên NGÔi YÊU THƯƠNG ĐonG ĐẦY THẬT ĐẦY
Re2 Re2 Re2 Si Si La La La Sol Sol Sol

AnH NGẨN NGƠ CỨ NGỠ
Sol Mi Sol La Si
ĐÓ CHỈ LÀ GIẤC MƠ
Si Si La Si La

AnH NGẨN NGƠ CỨ NGỠ
Sol Mi Sol La Si
NHƯNG ĐanG NGẤT NGÂY TRonG GIẤC MƠ
Si Si Si Si La Si La

THẬT NGỌT NGÀO Êm DỊU ĐẮM CHÌM PHÚT CHỐC VIẾT TƯƠNG TƯ GIeo Nên THƠ
Sol Sol Sol Do2, Si, Re2, Sol, Re2 Re2 Re2 Si Si Si-La La Sol

CÓ CÂU CA TRonG GIÓ HÁT NGÂN NGA RU TRỜI MÂY NHẸ NHÀNG ĐÓN BAn Mai NGAnG QUA TRao NỤ CƯỜI
Re2 Si Si La Si, Si La La, Sol Mi Sol, Sol Sol Re2 Si Si La La , La Sol Sol

NẮNG ĐUA CHEn KHOe SẮC VUI ĐÙA GIỮA MUÔn NGÀN HOa DỊU DÀNG ĐẾN NHÂN GIan ÂU YẾM TÂM HỒN NGƯỜI
Re2 Si Si La Si, La Sol La, Sol Mi Sol, Sol Sol Re2 Si Si La Si , La Sol Sol

HÌNH NHƯ CHÍNH Em
Sol La Si La
CHO AnH MonG CHỜ
Sol Sol Sol Mi
HÌNH NHƯ CHÍNH Em
Sol La Si Sol La
CHO AnH VẤN VƯƠNG
Sol Sol La Sol
ĐỪNG THỜ Ơ XIn HÃY LẮNG NGHE VÀ GIÚP AnH TRẢ LỜI Đôi ĐiỀU CÒN BĂN KHOĂN
Sol Sol La Si Do2 Si La Sol Do2 Si La Sol Re2-Do2-Si, Do2 Re2 Re2

ĐiỆP KHÚC
CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY ĐÂY ĐÂY
Si2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2, Sol2 Re2-Mi2
CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY ĐÂY
Si2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2
CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY ĐÂY ĐÂY
Si2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Mi2
CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY ĐÂY
Si2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2
Em LanG THAnG CẢ NGÀY TRonG TÂM TRÍ
Mi2 Mi2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Sol2 Si2
Đi KHÔnG NGỪNG CẢ NGÀY TRonG TÂM TRÍ
Mi2 Mi2 Re2 Re2-Mi2 Sol2 Sol2 Si2
Si Mê THÊm CUỒNG QUAY
Sol2 Sol2 Sol2 Mi2 Sol2, Sol2 , Mi2
AH UHHHHH
Mi2 Re3, Mi3 Si2 Sol2
CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY
Si2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2

CHẮC GÌ NỮA MÀ CHẮC
Si La Si La Si
SÁNG THÌ NHỚ Đêm TRẮNG TƯƠNG TƯ CÒN KHÔnG YÊU LÀ GÌ?
Si La Si La Si La La Sol La Sol La Sol Sol
CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY
Si2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2
RỒI THẮC GÌ NỮA MÀ MẮC
Mi Si La Si La Si
ĐẾN BÊn NẮM TAY NÓI Ra NGAY RỒI MƠ MỘNG THÊm LÀM GÌ
Si La Si La Si La La Sol La Sol La Sol Sol
NHAnH CHÂN CHẠY MUA MỘT BÓ HOa
Re2 Re2 Si Re2 Si Re2 Si
THÊm LUÔn MỘT MÓN QUÀ
Re2 Re2 Si Re2 Si
KHUÔn MẶT TƯƠI CƯỜI Lên VÔ TƯ GẠT Đi ÂU Lo MẠNH MẼ NHA
Re2 Si Re2 Si Re2 Re2 Re Si Re2 Re Re Si Re2 Si
VÀ RỒI BƯỚC Ra…BƯỚC Ra…BƯỚC Ra…
Si Si Re2 Do2, Si La, Sol-La Sol.. La

 

CÓ CÂU CA TRonG GIÓ HÁT NGÂN NGA RU TRỜI MÂY NHẸ NHÀNG ĐÓN BAn Mai NGAnG QUA TRao NỤ CƯỜI
Re2 Si Si La Si, Si La La, Sol Mi Sol, Sol Sol Re2 Si Si La La , La Sol Sol

NẮNG ĐUA CHEn KHOe SẮC VUI ĐÙA GIỮA MUÔn NGÀN HOa DỊU DÀNG ĐẾN NHÂN GIan ÂU YẾM TÂM HỒN NGƯỜI
Re2 Si Si La Si, La Sol La, Sol Mi Sol, Sol Sol Re2 Si Si La Si , La Sol Sol

HÌNH NHƯ CHÍNH Em
Sol La Si La
CHO AnH MonG CHỜ
Sol Sol Sol Mi
HÌNH NHƯ CHÍNH Em
Sol La Si Sol La
CHO AnH VẤN VƯƠNG
Sol Sol La Sol
ĐỪNG THỜ Ơ XIn HÃY LẮNG NGHE VÀ GIÚP AnH TRẢ LỜI Đôi ĐiỀU CÒN BĂN KHOĂN
Sol Sol La Si Do2 Si La Sol Do2 Si La Sol Re2-Do2-Si, Do2 Re2 Re2

ĐiỆP KHÚC : CẢM ÂM CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY
CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY ĐÂY ĐÂY
Si2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2, Sol2 Re2-Mi2
CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY ĐÂY
Si2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2
CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY ĐÂY ĐÂY
Si2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Mi2
CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY ĐÂY
Si2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2
Em LanG THAnG CẢ NGÀY TRonG TÂM TRÍ
Mi2 Mi2 Mi2 Re2-Mi2 Sol2 Sol2 Si2
Đi KHÔnG NGỪNG CẢ NGÀY TRonG TÂM TRÍ
Mi2 Mi2 Re2 Re2-Mi2 Sol2 Sol2 Si2
S.I Mê THÊm CUỒNG QUAY
Sol2 Sol2 Sol2 Mi2 Sol2, Sol2 , Mi2
AH UHHHHH
Mi2 Re3, Mi3 Si2 Sol2

CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY
Si2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2, Sol2 Fa2 Sol2 Sol2
CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY
Si2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2, Sol2 Fa2 Mi2 Re2
CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY
Si2 Sol2 Sol2 Sol2 Do2 Si2 Sol2 Sol2 Fa2 Sol2 Sol2 Si2 Sol2
PLease COme TO Me, COme TO Me, PLease COme TO Me
Mi2 Sol2 Sol2 Sol2, Mi2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Do2 Re3..

Như vậy hocthoisao.net vừa chia sẽ các bản cảm âm CÓ CHẮC YÊU LÀ ĐÂY | SƠN TÙNG M-TP được dịch ra 2 tone khác nhau tùy theo sở thích của các bạn. Mua sáo, tiêu chất lượng ủng hộ AD tại SAOTRUCLANGTU.COM để AD có thêm động lực viết bài mới ạ!

Bình luận FB

SIÊU KHUYẾN MÃI – MUA 1 SÁO TẶNG 2 SÁO – MUA TIÊU TẶNG SÁO – MUA SÁO TẶNG TIÊU – GIẢM ĐẾN 40%

Xem chi tiết khuyến mãi TẠI ĐÂY

mua sao truc
Click để mua tiêu sáo các loại

Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!


Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!

Video hướng dẫn thổi sáo – Nhiều video nhé, next để sang bài tiếp theo

về Lãng Tử Sáo

Mình là Lãng Tử Sáo chủ shop sáo trúc Lãng Tử và cũng là ADmin của rất nhiều trang web về sáo như tieusao.net, kenhtieusao.com, saotruc.net, cachthoisao.com, hocthoisao.com. Vậy các bạn hoàn toàn yên tâm nếu lựa chọn mua sáo của shop mình nhé! Nếu cần tư vấn về sáo các bạn cứ hỏi, mình sẳn sàng trả lời. Nếu có góp ý, hãy để lại bình luận.

Check Also

Cảm âm Bức Bình Phong – Trịnh Thăng Bình – Bản Chuẩn nhiều tone

Post Views: 475 Cảm âm Bức Bình Phong – Một bản nhạc hot mới ra …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điền Captcha *