Cảm âm Bức Bình Phong – Trịnh Thăng Bình – Bản Chuẩn nhiều tone

Cảm âm Bức Bình Phong – Một bản nhạc hot mới ra của Trịnh Thăng Bình. Bản cảm âm full kèm lời bài hát được dịch ra nhiều tone cao thấp.

Cảm âm Bức Bình Phong thổi từ Đô 2.

Chẳng biết bao lâu ta chưa hỏi thăm nhau như lúc trước
Do2 do2 la la sol sol fa sol sol sol la la

Những bài cảm âm của dòng nhạc trẻ được yêu thích nhất.

Bởi lẽ hai ta đã có mộng riêng cho nhau để bước
Do2 do2 la la sol sol fa sol sol sol la la

Giống như áng mây trời… với cơn gió không lời… lặng lẽ rời đi như chưa từng quen biết nhau
Sib la sib la fa Sib la sib la fa Re fa sol la La sol la sib sol

Khả dĩ hôm nay tam sinh tiền định cho đôi lữ khách
Do2 do2 la la sol sol fa sol sol sol la la

Thiên ý cho ta một đêm hữu duyên
Re2 mi2 do2 do2 la do2 re2 do2

Nhật lệ sương tàn đêm hương
Do2 re2 fa2 Do2 re2 fa2

Hai ta chia đôi đoạn đường.
Sol2 sol2 sol2 sol2 fa2 fa2

Yêu đương điều kiêng kỵ nhất là lừa dối nhau
Re2 re2 do2 re2 fa2 la2 Re2 fa2 la2 sol2

Xa nhau điều tuyệt kỵ nhất là quên mất nhau
Do2 do2 la do2 mi2 sol2 La do2 sol2 fa2

Đừng như nét bút kia trên mặt hồ
Fa2 sol2 la2 do3 la2 la2 sol2 sol2

Vẽ để rồi tan mau
Do3 la2 sol2 la2 la2

Ta ôm đoạn hồi ức đấy dệt thành nỗi đau
Re2 re2 do2 re2 fa2 la2 Re2 fa2 la2 sol2

Người cam lòng tìm bằng hữu để trốn tránh nỗi sầu
Do2 do2 la do2 mi2 sol2 Sol2 sol2 la2 sol2 fa2

Tịch nhiên không ai nói gì
Fa2 sol2 la2 do3 re3 fa2

Cứ lẳng lặng bước đi…
Do3 do3 fa2 sol2 fa2

Đoạn dạo:
Tâm hoa đã héo khô trông mong chờ người
La2 sol2 la2 do3 la2 sol2 fa2 do2 re2
Dạ nguyệt cũng đã phai mờ
Sol2 la2-sol2 la2 do3 la2 sol2-fa2
Mộng trung cũng đã luyến lưu nay nhiều năm
La2 sol2 la2 do3 la2 sol2 fa2 do2 re2
Vẫn chưa một câu hỏi thăm
La2 sol2 fa2 sol2 la2 sol2
Trực lai trực khứ như thiếu bức bình phong
La2 sol2 la2 do3 la2 sol2 fa2 do2 re2
Bi như một khúc nguyệt cầm
Sol2 la2-sol2 la2 do3 la2 sol2-fa2
Khiến cho hồn lãng nhân nay càng đau lòng
La2 sol2 la2 do3 la2 sol2 fa2 sol2 fa2

Lời 2 thổi như lời 1.

Cho ta nghìn ly để say thì ta vẫn chưa biết chắc
Nhưng sao giờ đây, lại say vì uống nhầm một ánh mắt
Rối hết tâm can ưu tư vì nàng
Cứ trách móc sao ta lại quá ngổn ngang

Khả dĩ hôm nay tam sinh tiền định cho đôi lữ khách
Lưu thuỷ vô tình lạc hoa hữu ý
Hạ nhật sang… loạn tâm can
Tương tư ta trao về nàng

Yêu đương điều kiêng kỵ nhất là lừa dối nhau
Xa nhau điều tuyệt kỵ nhất là quên mất nhau
Đừng như nét bút kia trên mặt hồ
Vẽ để rồi tan mau
Ta ôm đoạn hồi ức đấy dệt thành nỗi đau
Người cam lòng tìm bằng hữu để trốn tránh nỗi sầu
Tịch nhiên không ai nói gì
Cứ lẳng lặng bước đi…

Yêu đương điều kiêng kỵ nhất là lừa dối nhau
Xa nhau điều tuyệt kỵ nhất là quên mất nhau
Đừng như nét bút kia trên mặt hồ
Vẽ để rồi tan mau
Ta ôm đoạn hồi ức đấy dệt thành nỗi đau
Tơ vương tựa uyên ương đấy thật không như ý
Mộng ước nay không thành trách sao duyên mình còn mong manh

Cảm âm Bức Bình Phong – Trịnh Thăng Bình tone thấp thổi từ sol

CHẲNG BIẾT BAo LÂU TA CHƯA HỎI THĂM NHAU NHƯ LÚC TRƯỚC
Sol Sol Mi Mi Re Re Do Re Re Re Mi Mi

BỞI LẼ HAi TA ĐÃ CÓ MỘNG RiênG CHO NHAU ĐỂ BƯỚC
Sol Sol Mi Mi Re Re Do Re Re Re Mi Mi

GIỐNG NHƯ ÁNG MÂY TRỜI… VỚI CƠN GIÓ KHÔnG LỜI… LẶNG LẼ RỜI Đi NHƯ CHƯA TỪNG QUEn BIẾT NHAU
Fa Mi Fa Mi Do Fa Mi Fa Mi Do Re Do Re Mi Mi Re Mi Fa Re

KHẢ DĨ HÔm NaY TAm SinH TIỀN ĐỊNH CHO Đôi LỮ KHÁCH
Sol Sol Mi Mi Re Re Do Re Re Re Mi Mi

THIên Ý CHO TA MỘT Đêm HỮU DUYÊn
La Si Sol Sol Mi Sol La Sol

NHẬT LỆ SƯƠNG TÀN Đêm HƯƠNG
Sol La Do2 Sol La Do2

HAi TA CHIa Đôi DoẠN ĐƯỜNG.
Re2 Re2 Re2 Re2 Do2 Do2

YÊU ĐƯƠNG ĐiỀU KIênG KỴ NHẤT LÀ LỪA DỐI NHAU
La La Sol La Do2 Mi2 La Do2 Mi2 Re2

XA NHAU ĐiỀU TUYỆT KỴ NHẤT LÀ QUÊn MẤT NHAU
Sol Sol Mi Sol Si Re2 Mi Sol Re2 Do2

ĐỪNG NHƯ NÉT BÚT KIa TRên MẶT HỒ
Do2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2 Mi2 Re2 Re2

VẼ ĐỂ RỒI TAn MaU
Sol2 Mi2 Re2 Mi2 Mi2

TA Ôm DoẠN HỒI ỨC ĐẤY DỆT THÀNH NỖI ĐaU
La La Sol La Do2 Mi2 La Do2 Mi2 Re2

NGƯỜI CAm LÒNG TÌM BẰNG HỮU ĐỂ TRỐN TRÁNH NỖI SẦU
Sol Sol Mi Sol Si Re2 Re2 Re2 Mi2 Re2 Do2

TỊCH NHIên KHÔnG Ai NÓI GÌ
Do2 Re2 Mi2 Sol2 La2 Do2

CỨ LẲNG LẶNG BƯỚC Đi…
Sol2 Sol2 Do2 Re2 Do2

DoẠN DẠO:
TÂM HOa ĐÃ HÉO KHÔ TRônG MonG CHỜ NGƯỜI
Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Do2 Sol La
DẠ NGUYỆT CŨNG ĐÃ PHAi MỜ
Re2 Mi2-Re2 Mi2 Sol2 Mi2 Re2-Do2
MỘNG TRUNG CŨNG ĐÃ LUYẾN LƯU NaY NHIỀU NĂM
Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Do2 Sol La
VẪN CHƯA MỘT CÂU HỎI THĂM
Mi2 Re2 Do2 Re2 Mi2 Re2
TRỰC Lai TRỰC KHỨ NHƯ THIẾU BỨC BÌNH PHOnG
Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Do2 Sol La
BI NHƯ MỘT KHÚC NGUYỆT CẦM
Re2 Mi2-Re2 Mi2 Sol2 Mi2 Re2-Do2
KHIẾN CHO HỒN LÃNG NHÂN NaY CÀNG ĐaU LÒNG
Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Mi2 Re2 Do2 Re2 Do2

Bản cảm âm sáo trúc Bức Bình Phong – Trịnh Thăng Bình thổi từ Re2 – tone cao.

Bản này có thăng giáng, phải dùng nốt fa2, dùng cho một số Pro muốn lên tone

CHẲNG BIẾT BAo LÂU TA CHƯA HỎI THĂM NHAU NHƯ LÚC TRƯỚC
Re2 Re2 Si Si La La Sol La La La Si Si

BỞI LẼ HAi TA ĐàCÓ MỘNG RiênG CHO NHAU ĐỂ BƯỚC
Re2 Re2 Si Si La La Sol La La La Si Si

GIỐNG NHƯ ÁNG MÂY TRỜI… VỚI CƠN GIÓ KHÔnG LỜI… LẶNG LẼ RỜI Đi NHƯ CHƯA TỪNG QUEn BIẾT NHAU
Do2 Si Do2 Si Sol Do2 Si Do2 Si Sol Mi Sol La Si Si La Si Do2 La

KHẢ DĨ HÔm NaY TAm SinH TIỀN ĐỊNH CHO Đôi LỮ KHÁCH
Re2 Re2 Si Si La La Sol La La La Si Si

THIên Ý CHO TA MỘT Đêm HỮU DUYÊn
Mi2 Fa#2 Re2 Re2 Si Re2 Mi2 Re2

NHẬT LỆ SƯƠNG TÀN Đêm HƯƠNG
Re2 Mi2 Sol2 Re2 Mi2 Sol2

HAi TA CHIa Đôi ReẠN ĐƯỜNG.
La2 La2 La2 La2 Sol2 Sol2

YÊU ĐƯƠNG ĐiỀU KIênG KỴ NHẤT LÀ LỪA DỐI NHAU
Mi2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Si2 Mi2 Sol2 Si2 La2

XA NHAU ĐiỀU TUYỆT KỴ NHẤT LÀ QUÊn MẤT NHAU
Re2 Re2 Si Re2 Fa#2 La2 Si Re2 La2 Sol2

ĐỪNG NHƯ NÉT BÚT KIa TRên MẶT HỒ
Sol2 La2 Si2 Re3 Si2 Si2 La2 La2

VẼ ĐỂ RỒI TAn MaU
Re3 Si2 La2 Si2 Si2

TA Ôm ReẠN HỒI ỨC ĐẤY DỆT THÀNH NỖI ĐaU
Mi2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Si2 Mi2 Sol2 Si2 La2

NGƯỜI CAm LÒNG TÌM BẰNG HỮU ĐỂ TRỐN TRÁNH NỖI SẦU
Re2 Re2 Si Re2 Fa#2 La2 La2 La2 Si2 La2 Sol2

TỊCH NHIên KHÔnG Ai NÓI GÌ
Sol2 La2 Si2 Re3 Mi3 Sol2

CỨ LẲNG LẶNG BƯỚC Đi…
Re3 Re3 Sol2 La2 Sol2

ĐoẠN DẠO:
TÂM HOa ĐàHÉO KHÔ TRônG MonG CHỜ NGƯỜI
Si2 La2 Si2 Re3 Si2 La2 Sol2 Re2 Mi2
DẠ NGUYỆT CŨNG ĐàPHAi MỜ
La2 Si2-La2 Si2 Re3 Si2 La2-Sol2
MỘNG TRUNG CŨNG ĐàLUYẾN LƯU NaY NHIỀU NĂM
Si2 La2 Si2 Re3 Si2 La2 Sol2 Re2 Mi2
VẪN CHƯA MỘT CÂU HỎI THĂM
Si2 La2 Sol2 La2 Si2 La2
TRỰC Lai TRỰC KHỨ NHƯ THIẾU BỨC BÌNH PHOnG
Si2 La2 Si2 Re3 Si2 La2 Sol2 Re2 Mi2
BI NHƯ MỘT KHÚC NGUYỆT CẦM
La2 Si2-La2 Si2 Re3 Si2 La2-Sol2
KHIẾN CHO HỒN LÃNG NHÂN NaY CÀNG ĐaU LÒNG
Si2 La2 Si2 Re3 Si2 La2 Sol2 La2 Sol2

Mua sáo ủng hộ Ad tại SAOTRUCLANGTU.COM hoặc click link đính kèm sau Địa chỉ mua sáo trúc

Bình luận FB

SIÊU KHUYẾN MÃI – MUA 1 SÁO TẶNG 2 SÁO – MUA TIÊU TẶNG SÁO – MUA SÁO TẶNG TIÊU – GIẢM ĐẾN 40%

Xem chi tiết khuyến mãi TẠI ĐÂY

mua sao truc
Click để mua tiêu sáo các loại

Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!


Click vào ảnh để xem chi tiết khuyến mãi!

Video hướng dẫn thổi sáo – Nhiều video nhé, next để sang bài tiếp theo

về Lãng Tử Sáo

Mình là Lãng Tử Sáo chủ shop sáo trúc Lãng Tử và cũng là ADmin của rất nhiều trang web về sáo như tieusao.net, kenhtieusao.com, saotruc.net, cachthoisao.com, hocthoisao.com. Vậy các bạn hoàn toàn yên tâm nếu lựa chọn mua sáo của shop mình nhé! Nếu cần tư vấn về sáo các bạn cứ hỏi, mình sẳn sàng trả lời. Nếu có góp ý, hãy để lại bình luận.

Check Also

Cảm âm Đom Đóm – Jack – J97 – Virus Bản Chuẩn Nhất Nhiều Tone

Post Views: 9.395 Cảm âm Đom Đóm – Jack là bản cảm âm được dịch …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điền Captcha *